Algemene voorwaarden

Artikel1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Folieopmaat.nl en op alle met Folieopmaat aangegane overeenkomsten.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Folieopmaat is ingestemd.
Onder .Koper. wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Folieopmaat in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Folieopmaat behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Folieopmaat en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Folieopmaat is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
Koper en Folieopmaat komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Folieopmaat zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud van verenigen.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.
Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen Nederland.

Artikel 4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: Ideal, & vooruitbetaling. Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening NL21 INGB 0004866811 t.n.v. Folie op Maat Raamfolie te Rotterdam. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Betaling dient te geschieden in Euro’s. In geval van niet-tijdige betaling is Folieopmaat bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Verzending en levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Folieopmaat ernaar om bestellingen na ontvangen van betaling binnen 2 tot 5 werkdagen te verzenden. Maatwerk dat niet uit voorraad leverbaar is vragen wij 5 tot 10 werkdagen levertijd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Folieopmaat kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd bedraagt 20 werkdagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 werkdagen teruggestort aan de Koper. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De Koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van de Koper kunnen eventuele extra afleverkosten in rekening gebracht worden. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De Koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien de Koper in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
De levering van de producten geschiedt via PostNL (Nederland) DHL Express (Europa en internationaal). De kosten voor verzending komen voor rekening van de Koper, tenzij anders overeengekomen. Wanneer gekozen wordt voor verzending via reguliere post, is Folieopmaat niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bestelling door toedoen van PostNL (Nederland) DHL Express (Europa en internationaal). Ook bestaat er de mogelijkheid om de bestelling af te halen, hierdoor komen verzendkosten te vervallen.
Eventuele retourzendingen aan Folieopmaat zijn voor rekening van de Koper, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden..
Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de Koper zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de Koper. Mocht de Koper onverhoopt een beschadigde bestelling ontvangen, dient de Koper Folieopmaat hiervan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis te stellen. In geval dat de fout bij Folieopmaat ligt, zullen de producten kosteloos worden vervangen. De Koper dient de artikelen voldoende gefrankeerd terug te sturen naar Folieopmaat. Wanneer u verzuimt Folieopmaat in te lichten met betrekking tot vervoersschade of wanneer u dit te laat doet dan vervalt uw recht op garantie.

Artikel 6. Afkoelingsperiode en retourzendingen

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
– niet schriftelijk aangemeld wordt
– gebruikt is
– beschadigd is
– een beschadigde verpakking heeft
– niet in de originele verpakking wordt geretourneerd
– op maat gemaakt is op bestelling
– niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota ontbreekt.
Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door Folieopmaat worden beoordeeld en vastgesteld.
Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Folieopmaat zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Koper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Door ons geleverde artikelen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Koper aan ons verschuldigd is.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Folieopmaat aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Folieopmaat biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten zijn nader te bepalen.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

Folieopmaat garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien dit niet het geval is, dient de Koper Folieopmaat daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de Koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Folieopmaat geeft 10 jaar fabrieksgarantie op technische eigenschappen en hechting van door ons aan de binnenzijde aangebrachte glasfolie. Folieopmaat is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Folieopmaat. Folieopmaat is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Koper, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, ruitschade, winst- of omzetderving, voortvloeiend uit de niet-nakoming van de overeenkomst en voortvloeiende uit het gebruik of montage of installatie van de Producten. Indien Folieopmaat, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Folieopmaat is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, installatie en montage van de Producten of uit gebruik, installatie en montage van Producten in strijd met de gebruiksaanwijzingen, handleidingen en productinformatie. In het geval de Koper via Folieopmaat een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
– indien Verkleuring door b.v. contact met schoonmaakmiddelen en dergelijke zijn ook uitgesloten.

De Koper is gehouden Folieopmaat te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Folieopmaat mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper, dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Folieopmaat te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Folieopmaat zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is Folieopmaat niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Folieopmaat zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Folieopmaat neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen: Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Folieopmaat of overeenkomsten gesloten met Folieopmaat worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 12. Diversen

Folieopmaat is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24471396 Het BTW-identificatienummer is NL001623960B05. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Folie op Maat Raamfolie Soderblomplaats 25 3069 SB Rotterdam of naar het e-mail adres contact@folieopmaat.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.

Folieopmaat streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren te beantwoorden.